معنی کلمه سنگ دستشویی کهنه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سنگ توالت به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه سنگ دستشویی کهنه به انگلیسی می شود Old toilet stone

Leave a Reply